Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 8, 2019

נושא הלכתי בפרשת תרומה - הזזת כלי המקדש, מאת הרב ישי יסלזון

הרמב"ן מחדש שמקומם של כלי המקדש צריך להיות קבוע ומוחלט, לשיטתו המוציא את כלי המקדש ממקומם עובר בלאו! מה יסודו של לאו זה? האם כולם מסכימים על האיסור או שיש חולקים בדבר? על כך ועוד בשיעור הקרוב...