Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 21, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת בחוקותי - קדושת בתי כנסת בחורבנן, מאת הרב ישי יסלזון

כחלק מהקללות בפרשה מלמדת אותנו התורה שאם לא נלך בחוקות ה' הוא ישומם את מקדשנו. יש סתירה בביטוי הזה: מצד אחד שממה אבל עדיין זה נקרא מקדש?  בשיעור נברר ונלבן את הסוגיא האם מקדש מעט שחרב עדיין קדוש או לא?