Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 9, 2019

נושא הלכתי פרשת בא - קידוש החודש בזמן הזה, מאת הרב ישי יסלזון

מצוות קידוש החודש שבפרשת השבוע מבוססת על היכולת של בית הדין לקדש את הזמנים. נשאלת השאלה כיצד ניתן לעשות זאת כיום שאין לנו בתי דין סמוכים. נדון בעך סביב מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן סביב שאלה זו בפרט וקידוש החודש בכלל.