Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 19, 2017

קריאת מגילה מאת הרב יעקב מדן

פורים תשע"ב


האזינו לרב מדן על מגילת אסתר

Mar 20, 2016

סדרה של 20 שעיורים על המגילה:

הרב מדן על מגילת אסתר

 

צום מועיל ופורים...


Feb 20, 2013

הכל הולך אחר החיתום - קריאה במגילת אסתר פרק י, מאת ד"ר יונתן גרוסמן, מחבר הספר: אסתר - מגילת סתרים


Feb 20, 2013

רגישות וקריצה: מגילת אסתר והתחדשות הפרשנות, מאת הרב איתמר אלדר, ראש בית מדרש "לתורה ולחיים" בכפר בתיה. השיעור הועבר בערב השקה של ספר "אסתר" מאת הרב יונתן גרוסמן, בד' באדר תשע"ג,...


Mar 9, 2009

מגילת אסתר #20, מאת הרב יעקב מדן

שיעור זה הוא [אחד לפני] האחרון של הסדרה ששדרנו לפני שנה. פורים שמח