Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 18, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 16מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, "לא ירבה לו סוסים, נשים, כסף וזהב" - המשך

השיעור כולל 30 דקות בסוף על ההבדל בין תחושות אשמה ולקיחת אחריות, לקראת ימים הנוראים תשע"ח. כתיבה וחתימה טובה!

פרק ג' הלכה ב'  

[ב] "לא ירבה לו נשים" (דברים יז,יז)--מפי השמועה למדו שהוא לוקח עד שמונה עשרה נשים, בין הנשים בין הפילגשים, הכול שמונה עשרה; ואם הוסיף אחת, ובעלה--לוקה. ויש לו לגרש, ולישא אחרת תחת זו שגירש.

[ג] ו"לא ירבה לו סוסים" (דברים יז,טז) אלא כדי מרכבתו; אפילו סוס אחד פנוי להיות רץ לפניו כדרך שעושין שאר המלכים, אסור. ואם הוסיף, לוקה.

[ד] ולא ירבה לו כסף וזהב להניח בגנזיו ולהתגאות בו או להתנאות בו, אלא כדי שייתן לחיילות שלו ולעבדיו ולשמשיו. וכל כסף וזהב שירבה לאוצר בית ה', ולהיות שם מוכן לצורכי הציבור ולמלחמותם--הרי זה מצוה להרבותו; ואין אסור אלא להרבות לעצמו בבית גנזיו, שנאמר "לא ירבה לו" (דברים יז,יז). ואם הרבה, לוקה.

מוצאי שבת ניצבים וילך, כב באלול תשעז, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים