Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 7, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 29 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת בהר כ' באייר תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד