Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 20, 2020

סייבר בהלכה 11: רצח בבית חכם

השיעור יסיים את העיסוק בנושא דיני נפשות בסייבר. המקרה שעולה כאן היא רצח בבית חכם. נעסוק בסוגיה העולה בגמרא הקשורה לעניין זה, מספר ראשונים ואחרונים...


Jan 19, 2020

מנהגי רבותינו #11, מאת הרב בנימין תבורי - ענייני קידוש בליל שבת וביום - המשך


Jan 15, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת שמות - הסתכנות בשביל להציל אחרים, מאת הרב ישי יסלזון

דרך דיבורו של הקב"ה למשה לפני ירידתו למצרים, נדון בשאלה ההלכתית המרתקת האם אדם חייב לסכן את עצמו בשביל...


Jan 14, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 13 - שמות - משיעבוד לעצירה, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

בתחילת הפרשה אנו עדים למצבו הקשה של עם ישראל, שרק הולך ומידרדר. אך ברגע אחד הכל התחיל להשתנות. מהו...


Jan 13, 2020

סייבר בהלכה 10: דיני נפשות חלק ג, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

שיעור זה מסכם את הדיון שהחל בשני השיעורים הקודמים. נביא את שיטתו היחודית של היד רמ"ה, ונענה על המקרים...