Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 15, 2018

לקראת חג הפסח תשע"ח - הכרפס, מאת הרב מיכאל אדרעי


Mar 11, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 27 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, מצוה:לזכור מה שעשה לנו עמלק

מוצאי שבת פרשת ויקהל פקודי כג' באדר תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת...


Feb 26, 2018

לקראת פורים תשע"ח: "מפוזר ומפורד בין העמים" - רקע היסטורי ומשמעות, שיעור מפי הרב יעקב מדן

ערב הכנה לפורים בגוש דן, יום חמישי ז' באדר תשע"ח, בבית קהילת יחדיו, פתח...


Feb 26, 2018

לקראת פורים תשע"ח: למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני, שיעור מפי הרב אייל ורד

ערב הכנה לפורים בגוש דן, יום חמישי ז' באדר תשע"ח, בבית קהילת יחדיו, פתח...


Feb 26, 2018

לקראת פורים תשע"ח: עד דלא ידע - עד ועד בכלל? שיעור מפי הרב נחמיה רענן

ערב הכנה לפורים בגוש דן, יום חמישי ז' באדר תשע"ח, בבית קהילת יחדיו, פתח...