Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 23, 2018

לימוד משניות לזכרו של הרב משה טלבי הי"ד, מפי הרב יעקב מדן

יום הזכרון תשע"ח


Apr 16, 2018

טביעת אצבעותיו הטהורות של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, דברי פתיחה של הרב יעקב מדן לאזכרה בהיכל הישיבה, במלאות 3 שנים לפטירתו של הרא"ל


Nov 7, 2017

הספד לרב ישראל רוזן ז"ל מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי

י"ח במר-חשוון תשע"ח


Sep 28, 2016

הספד לנשיא המדינה לשעבר מר שמעון פרס, מפי הרב משה ליכטנשטיין


May 9, 2016

הספדו של הרב אהרן ליכטנשטיין לרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק זצ"ל, ב' באייר תשנ"ג.

דברי פתיחה מפי הרב דוד מילר.