Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 21, 2018

בעקבות רצח רבין, שיחה שהועברה בבית המדרש על פי ראש הישיבה הרב אהרן ליכטנשטיין לאחר שחזר מחו"ל, מיד אחרי הרצח, חשוון תשנו


Apr 16, 2018

טביעת אצבעותיו הטהורות של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, דברי פתיחה של הרב יעקב מדן לאזכרה בהיכל הישיבה, במלאות 3 שנים לפטירתו של הרא"ל


Apr 15, 2018

שיחה מפי הרב אהרן ליכטנשטיין מיום העצמאות תשנ"א


Dec 7, 2017

האם יש סיכוי לקדושה, שיחה עם הרב חיים נבון והרב תמיר גרנות

ערב השקת ספרו של אביו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, קדושת אביב
מנחה: נועם שליט
י"ח בכסלו תשע"ח בבית כנסת רמב"ן, ירושלים


Dec 7, 2017

קדושה: חוויה ותבונה, מאת ד"ר אלי חדד

ערב השקת ספרו של אביו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, קדושת אביב
מנחה: נועם שליט
י"ח בכסלו תשע"ח בבית כנסת רמב"ן, ירושלים