Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 4, 2019

ביום בו מלאו עשר שנים למלחמת שלום הגליל, התקיימה בישיבה תפילה להשבת נעדרי המלחמה, שבתוכם תלמיד הישיבה זכריה באומל, אל חיק משפחותיהם. פתח את המעמד הרב אהרן ליכטנשטיין...


Apr 4, 2019

במלאות שלושים שנה להיעדרותו של תלמידנו זכריה באומל חלק 2: הרב אהרן ליכטנשטיין, גב' מרים באומל, אמירת תהילים

יהי זכרו...


Oct 21, 2018

בעקבות רצח רבין, שיחה שהועברה בבית המדרש על פי ראש הישיבה הרב אהרן ליכטנשטיין לאחר שחזר מחו"ל, מיד אחרי הרצח, חשוון תשנו


Apr 16, 2018

טביעת אצבעותיו הטהורות של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, דברי פתיחה של הרב יעקב מדן לאזכרה בהיכל הישיבה, במלאות 3 שנים לפטירתו של הרא"ל


Apr 15, 2018

שיחה מפי הרב אהרן ליכטנשטיין מיום העצמאות תשנ"א