Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 16, 2018

טביעת אצבעותיו הטהורות של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, דברי פתיחה של הרב יעקב מדן לאזכרה בהיכל הישיבה, במלאות 3 שנים לפטירתו של הרא"ל


Mar 11, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 27 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, מצוה:לזכור מה שעשה לנו עמלק

מוצאי שבת פרשת ויקהל פקודי כג' באדר תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת...


Feb 26, 2018

לקראת פורים תשע"ח: "מפוזר ומפורד בין העמים" - רקע היסטורי ומשמעות, שיעור מפי הרב יעקב מדן

ערב הכנה לפורים בגוש דן, יום חמישי ז' באדר תשע"ח, בבית קהילת יחדיו, פתח...


Feb 11, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 25 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ה הלכה ג

"לא ירבה לו נשים"  מפי השמועה למדו שהוא לוקח עד שמונה עשרה נשים, בין הנשים בין הפילגשים, הכול שמונה עשרה; ואם הוסיף אחת,...


Jan 29, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 24 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ה הלכה א

אין המלך נלחם תחילה, אלא על מלחמת מצוה.  ואיזו היא מלחמת מצוה--זו מלחמת שבעה עממים, ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מצר שבא...