Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 16, 2017

על קמצא ובר קמצא - בין יוספוס פלאוויוס לחז"ל מאת הרב יעקב מדן

השיעור לרפואתו של יואל אפרים בן ליבא דוברה

בבית הכנסת "הרימון", חשמונאים, יום חמישי י"ט בתמוז תשע"ז


Jul 11, 2017

פרשיות החורבן שבהן דנה מגילת איכה, מאת הרב יעקב מדן

שיעור אחרון בסדרת "חמש מגילות"

ט"ז בתמוז תשע"ז בבית הכנסת "שירה חדשה", גבעת שמואל


Jun 20, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 14 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרק ג' הלכה א'

א  בעת שיישב המלך על כיסא מלכותו, כותב לו ספר תורה לשמו יתר על הספר שהניחו לו אבותיו; ומגיהו מספר העזרה, על פי בית דין...


Jun 18, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 13 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרק ב' הלכה ד'

ד  מת לו מת, אינו יוצא מפתח פלטורין שלו.  וכשמברין אותו--כל העם מסובין על הארץ, והוא מסב על הדרגש.  ואם נכנס לעזרה, והיה...


May 24, 2017

לרגל הוצאת הספר "יום העצמאות ויום שחרור ירושלים", הכרך השמיני בסדרת "באר מרים"

התקיים ערב השקה ביום חמישי
כ"ב באייר (18.5) בשעה 20:00
במרכז מורשת בגין, רח' ש.א. נכון 6, ירושלים

בתכנית:
20:00...