Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 15, 2019

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - דברי פתיחה מאת ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין

כ"ו בכסלו תשע"ט

ימי עיון בחנוכה בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל


Jan 8, 2019

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - רב שיח: רפואה והלכה למעשה - שיח רופאים מן השטח

משתתפים: הרב ד“ר יהודה גולדברג, רפואה דחופה, מרכז רפואי שערי צדק
ד“ר רות קנאי, מומחית...


Dec 18, 2017

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה - מדווחים מן השטח: מפנקסה של עיתונאית, יפעת ארליך, ידיעות אחרונות

כ"ו בכסלו תשע"ח


Dec 18, 2017

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה - מדווחים מן השטח: משולחנו של עורך, עמנואל שילה, עורך בשבע

כ"ו בכסלו תשע"ח


Dec 18, 2017

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה - "'עצה ההוגנת לו': הגישה ההלכתית לפרסום ויחצ"נות" מפי ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין

כ"ו בכסלו תשע"ח