Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 2, 2019

נושא הלכתי פרשת וארא - קל וחומר מצפרדעים בקידוש השם, מאת הרב ישי יסלזון

בשיעור נעסוק בדיני קידוש ה' דרך ה'מעשה רב' של הצפרדעים שקפצו לתוך תנורי המצרים בשביל לקדש שמו ברבים. עיסוקנו יהיה בעיקר סביב סיפורם של חנניה מישאל ועזריה ומה הם למדו מפרשת השבוכ.