Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 24, 2019

מסילת ישרים 5 - פרק א (2) - העולם הזה לעומת העולם הבא, מאת הרב ברוך וינטרוב

תקציר: נעיין במקורות חז"ל שמביא הרמח"ל על מנת להוכיח שהעולם הבא חשוב יותר מן העולם הזה, באופנים בהם פורשו...


Jun 19, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת שלח - הפרשות חלה קבוצתיות, מאת הרב ישי יסלזון

"הפרשת חלה לרפואת... להצלחת... לזיווג...". פעמים רבות נהגו ישראל קדושים לארגן קבוצות שמקיימות יחד את מצוות הפרשת...


Jun 17, 2019

מסילת ישרים 4 - פרק א' (1) - יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, מאת הרב ברוך וינטרוב

השיעור יעסוק בחשיבות העיסוק בחובת האדם בעולמו, בבירור של תשובת הרמח''ל הראשונית לשאלה זו, ובהצעות...


Jun 12, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת בהעלותך - כיצד מתפללים, מאת הרב ישי יסלזון

השבוע ננסה ללמוד מתפילתו של משה רבינו כמה פרטי הלכות בדיני תפילה. האם התפילה צריכה להיות בדיבור או שדי במחשבה? האם...


Jun 4, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת נשא - מצוות ברכת כהנים, מאת הרב ישי יסלזון

בעז"ה נעמוד בשיעור על מהותה של ברכת כהנים. איך זה עובד? הכהנים מברכים או הקב"ה? ומי מחוייב במצווה? האם היא על...