Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 3, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 31 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ו' המשך

מוצאי שבת פרשת בהעלותך, יט בסיון תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד


May 28, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 30 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ו', אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלום.

מוצאי שבת פרשת נשא תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור...


May 22, 2018

גיור מנקודת מבט נשית, שיעור מפי הרב יעקב מדן לקראת חג השבועות תשע"ח. הועבר בערב לימוד בקהילת מנורת אבנר, מודיעין, בג' בסיון תשע"ח. השיעור לעילוי נשמת חוה ליפשיץ ז"ל (אמם של צביקה...


May 7, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 29 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת בהר כ' באייר תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד


יום העיון לזכרו של מו"ר אהרן ליכטנשטיין זצ"ל - ישיבות ההסדר: יעדים ואתגרים 04

May 7, 2018

יום העיון לזכרו של מו"ר אהרן ליכטנשטיין זצ"ל - ישיבות ההסדר: יעדים ואתגרים

מושב שלישי: מסלולי השירות הצבאי במציאות משתנה

מנחה: הרב שלמה ברין

פרופ' סטוארט כהן, הרב יעקב מדן, ח"כ...