Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 21, 2017

האחריות המוטלת על הישיבה, מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

הדברים הועברו באירוע ליל ג' בכסלו, פתיחת שנת היובל לישיבה


Nov 6, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 18 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ג הלכה ט-י

הלכה ט

המבטל גזרת המלך בשביל שנתעסק במצות, אפילו במצוה קלה הרי זה פטור, דברי הרב ודברי העבד דברי הרב קודמין ואין...


Oct 29, 2017

שיחה לאחר רצח ראש המממשלה יצחק רבין ז"ל, מאת הרב יהודה עמיטל

לרב שיח: על הירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, 20 שנה אחרי הרצח, תכנית בין קודש לחו"ל עם הרב בני להמן, הרב יעקב מדן והרב...


Oct 26, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 17 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ג הלכה ז-י

הלכה ז
כבר ביארנו שמלכי בית דוד דנין אותן ומעידין עליהן אבל מלכי ישראל גזרו חכמים שלא ידון ולא דנין אותו, ולא מעיד...


Oct 3, 2017

מקהלות בתנ"ך, קולות בקהלת, שיעור מפי הרב יואל בן נון לרגל השקת הספר הספר "אני קהלת - מקהלת קולות" מאת הרב יואל בן נון והרב יעקב מדן, יב בתשרי תשע"ח, בקהילת לכו נרננה, רעננה