Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 8, 2020

פרקי שיבת ציון במקרא 06, עזרא פרק ד, שיעור מפי הרב יעקב מדן 

מוצ"ש פרשת בשלח, יג בשבט תש"ף (8.02.20) בבית המדרש בקומה השלישית ברח' המצור 9 (שטיבלך), בירושלים.


Feb 8, 2020

הלכות מלכים לרמב"ם - אשת יפת תואר (ו), פרק ח הלכות ח-י: מתי תינוק צריך גיור? ''זרע ישראל''. האם חובה להכריח גויים לקיים 7 מצוות בני נח?, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת בשלח...


Jan 30, 2020

הודו לה' כי טוב. שיחה מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן


Jan 28, 2020

פרקי שיבת ציון במקרא 05, עזרא פרק ג' המשך, שיעור מפי הרב יעקב מדן 

מוצ"ש פרשת ויחי, יד בטבת תש"ף (11.01.20) בבית המדרש בקומה השלישית ברח' המצור 9 (שטיבלך), בירושלים.


Jan 28, 2020

הלכות מלכים לרמב"ם - אשת יפת תואר (ה), גלגול 12 חודש באשת יפת תואר ועבדים, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

שימו לב: נלמד הלכה ז השבוע, הלכות ה-ו בפעם הבאה

מוצאי שבת פרשת וארא כח בטבת תש"ף...