Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 19, 2017

שיעור מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן על ההבדל בין תחושות אשמה ולקיחת אחריות, לקראת ימים הנוראים תשע"ח. כתיבה וחתימה טובה!


Sep 18, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 16מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, "לא ירבה לו סוסים, נשים, כסף וזהב" - המשך

השיעור כולל 30 דקות בסוף על ההבדל בין תחושות אשמה ולקיחת אחריות, לקראת ימים הנוראים תשע"ח....


Sep 17, 2017

לקראת סליחות - אלול תשע"ז, שיחה מאת הרב יעקב מדן, מוצאי שבת פרשת נצבים-וילך, אור לכ"ב תשע"ז, בבית מדרש הישיבה


Sep 14, 2017

שם ה' המפורש בעבודת יום הכיפורים ובתפילתה, מאת הרב יעקב מדן

השיעור הועבר ביום רביעי כב באלול תשעז בקהילת 'היכל בנימין' ברחוב קצין 42, ברעננה.


Sep 14, 2017

מלכויות זכרונות ושופרות, מאת הרב יעקב מדן

השיעור הועבר ביום רביעי כב באלול תשעז בקהילת 'מוריה' ברחוב שולזינגר 14, פתח תקווה