Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 16, 2018

דיני מלחמה בשבת מבית דינו של חשמונאי ועד היום חלק ב', שיעור מיוחד לקראת חנוכה תשעט, מתוך סדרת שיעורים בהלכות מלכים לרמב"ם, מפי הרב יעקב מדן. הועבר במוצאי שבת וישב תשעט בבית...


Dec 16, 2018

דיני מלחמה בשבת מבית דינו של חשמונאי ועד היום, שיעור מיוחד לקראת חנוכה תשעט, מתוך סדרת שיעורים בהלכות מלכים לרמב"ם, מפי הרב יעקב מדן. הועבר במוצאי שבת וישב תשעט בבית המדרש ברח'...


Nov 25, 2018

לקראת חנוכה: מקומה של המלכות בישראל, מאת הראש הישיבה הרב יעקב מדן. שיעור זה הועבר לתלמידי הישיבה במסיבת חנוכה תשע"ח


Nov 19, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 34 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת תולדות תשע"ט, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד


Nov 19, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 33 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ז

הלכה ז כשצרין על עיר לתפשה אין מקיפין אותה מארבע רוחותיה אלא משלש רוחותיה ומניחין מקום לבורח ולכל מי שירצה להמלט על נפשו...