Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 15, 2018

הלכות מלכים לרמב"ם 23 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ד הלכה ח

המלך המשיח נוטל מכל הארצות שכובשין ישראל חלק אחד משלשה עשר ודבר זה חק לו ולבניו עד עולם.

מוצאי שבת פרשת וארא כו בטבת...


Jan 1, 2018

על פרשת ויחי, דבר תורה על הפרשה מאת הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת ויחי יב בטבת תשע"ח, בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

 


Dec 31, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 22 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן, פרק ד הלכה ד

וכן לוקח מכל גבול ישראל נשים ופלגשים נשים בכתובה וקדושין ופלגשים בלא כתובה ובלא קידושין אלא ביחוד בלבד קונה...


Dec 18, 2017

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה - רב שיח: עיתונות כהלכה, עם הרב יעקב מדן, הרב עזרא ביק, יהודה שלזינגר, עיתונאי "ישראל היום". מנחה: הרב עמיחי גורדין

כ"ה בכסלו תשע"ח


Dec 18, 2017

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה - דברי פתיחה מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

כ"ה בכסלו תשע"ח

ימי עיון ע"ש ריבה קושיצקי ז"ל

ימי עיון אלה הם אות זיכרון לאישה מעוררת השראה שמחויבותה...