Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 18, 2019

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - בחירת מין היילוד הלכה אתיקה וחוק, מפי הרב זאב ויטמן, רב אלון שבות ורב תנובה

כ"ז בכסלו תשע"ט

ימי עיון בחנוכה בחסות רבבה - תכנית העשרה...


Feb 10, 2019

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - רב שיח - “בין רפואת הנפש לרפואת הגוף”
משתתפים: הרב אילעי עופרן, רב קבוצת יבנה, פסיכולוג קליני
הרב אברהם קנאי, רב קהילת “מצפה רמות”,...


Feb 4, 2019

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - פעולות רפואיות למניעת סיכון ציבורי, מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי

כ"ו בכסלו תשע"ט

ימי עיון בחנוכה בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית ע"ש ריבה...


Jan 28, 2019

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - "קביעת רגע המוות", מפי פרופ' הרב אברהם שטיינברג

חתן פרס ישראל, מנכ״ל מערכת האנציקלופדיה התלמודית, מרכז רפואי שערי צדק

כ"ו בכסלו תשע"ט

ימי...


Jan 21, 2019

רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - "שיקולים מתודולוגיים ברפואה והלכה", מפי פרופ' אלן יוטקוביץ, מנהל מרכז יעקבוביץ לאתיקה רפואית יהודית
פקולטה למדעי הבריאות אוניברסת בן...