Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 22, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת וארא - האם תמיד צריך לרוץ לדבר מצוה? מאת הרב ישי יסלזון

נדון בשאלה הזו השבוע לאור מחלוקת ראשונים מעניינת על הסיבה שבגינה 'זוכה' פרעה לעונש של עשרת המכות.


Jan 21, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 14 - וארא - מקומם של עם ישראל ביציאת מצרים, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

האם יציאת מצרים היא התקוממות עממית, או גירוש בכח ממצרים? על מקומם הפסיכולוגי של...


Jan 20, 2020

סייבר בהלכה 11: רצח בבית חכם

השיעור יסיים את העיסוק בנושא דיני נפשות בסייבר. המקרה שעולה כאן היא רצח בבית חכם. נעסוק בסוגיה העולה בגמרא הקשורה לעניין זה, מספר ראשונים ואחרונים...


Jan 19, 2020

מנהגי רבותינו #11, מאת הרב בנימין תבורי - ענייני קידוש בליל שבת וביום - המשך


Jan 15, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת שמות - הסתכנות בשביל להציל אחרים, מאת הרב ישי יסלזון

דרך דיבורו של הקב"ה למשה לפני ירידתו למצרים, נדון בשאלה ההלכתית המרתקת האם אדם חייב לסכן את עצמו בשביל...