Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

May 22, 2019

יום עיון לזכרו של הרא"ל בנושא נשים בעולם התורה יא באייר תשעט

מושב שלישי: מנהיגות רוחנית

מנחה: ד"ר חיותה דויטש ראש הישיבה הרב ברוך גיגי, הרבנית ענבל מלמד, הרבנית מלכה פיוטרקובסקי,...


May 22, 2019

יום עיון לזכרו של הרא"ל בנושא נשים בעולם התורה יא באייר תשעט

מושב שני: תלמוד תורה לנשים - חצי יובל לבתי המדרש/מדרשות לנשים

מנחה: גב' יפעת ארליך, הרב ראובן טבול, הרבנית ד"ר אסתר פישר,...


May 22, 2019

יום העיון לזכרו של הרא"ל בנושא נשים בעולם התורה, י"א באייר תשע"ט

פאנל: המרחב הדתי הציבורי

מנחה: הרב אמנון בזק, ד"ר תהילה אליצור, הרב עזרא ביק, הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

 


May 22, 2019

יום עיון לזכרו של הרא"ל בנושא נשים בעולם התורה יא באייר תשעט

דברי פתיחה: ד"ר טובה ליכטנשטיין / 01:00 עד 13:00

הרצאת פתיחה: הרבנית טוני מיטלמן / 13:10 עד 41:36


Apr 4, 2019

ביום בו מלאו עשר שנים למלחמת שלום הגליל, התקיימה בישיבה תפילה להשבת נעדרי המלחמה, שבתוכם תלמיד הישיבה זכריה באומל, אל חיק משפחותיהם. פתח את המעמד הרב אהרן ליכטנשטיין...