Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 19, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת שלח - הפרשות חלה קבוצתיות, מאת הרב ישי יסלזון

"הפרשת חלה לרפואת... להצלחת... לזיווג...". פעמים רבות נהגו ישראל קדושים לארגן קבוצות שמקיימות יחד את מצוות הפרשת...


Jun 12, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת בהעלותך - כיצד מתפללים, מאת הרב ישי יסלזון

השבוע ננסה ללמוד מתפילתו של משה רבינו כמה פרטי הלכות בדיני תפילה. האם התפילה צריכה להיות בדיבור או שדי במחשבה? האם...


Jun 4, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת נשא - מצוות ברכת כהנים, מאת הרב ישי יסלזון

בעז"ה נעמוד בשיעור על מהותה של ברכת כהנים. איך זה עובד? הכהנים מברכים או הקב"ה? ומי מחוייב במצווה? האם היא על...


May 29, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת במדבר - שינוי בשבת, מאת הרב ישי יסלזון

הפרשה מתארת את מסע המשכן וכליו. ככל מלאכת המשכן גם מכאן אנו לומדים פרטי דינים חשובים להלכות שבת. אחד מהם הוא הוצאה לאחר...


May 21, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת בחוקותי - קדושת בתי כנסת בחורבנן, מאת הרב ישי יסלזון

כחלק מהקללות בפרשה מלמדת אותנו התורה שאם לא נלך בחוקות ה' הוא ישומם את מקדשנו. יש סתירה בביטוי הזה: מצד...