Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 11, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת וישלח - שייכותם של גויים בקיום מצוות, מאת הרב ישי יסלזון

האם גוי יכול לקיים מצוות שהוא לא נצטווה בהם? האם היה מותר לתושבי שכם למול למרות היותם גויים? בשיעור...


Dec 4, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת ויצא - אין מערבין שמחה בשמחה, מאת הרב ישי יסלזון

סביב החתונות הרבות שיש בפרשה נדון בטעמי וגדרי הדין וננסה לברר מתי שייכת הבעיה שאין מערבין שמחה בשמחה ומתי לא.


Nov 27, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת תולדות - הסתמכות על הקול בעניינים שונים, מאת הרב ישי יסלזון

יצחק אבינו בפרשה לא סומך על "הקול קול יעקב" ומבקש לקבל סימן ברור ע"י מישוש הידיים כדי לגלות מי...


Nov 20, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת חיי שרה - ניחושו של אליעזר, מאת הרב ישי יסלזון

השבוע נלמד ממעשי עבדי האבות כמה פרטי הלכות בדיני ניחוש ומהם ננסה לעמוד על מהותו של האיסור.


Nov 13, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת וירא - הכנסת אורחים, מאת הרב ישי יסלזון

כולנו יודעים ומכירים את ערכה וחשיבותה של הכנסת אורחים. בשיעור ננסה ללמוד ממעשיו של אברהם אבינו סימן לבנים ונלמד כמה...