Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 29, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת בא - מצוות הקדשת בכור, מאת הרב ישי יסלזון

בכור בהמה טהורה קדוש מעת לידתו ובכל זאת מונה ספר החינוך בפרשתנו שיש מצווה להקדישו, מה תכליתה של מצווה זו?...


Jan 22, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת וארא - האם תמיד צריך לרוץ לדבר מצוה? מאת הרב ישי יסלזון

נדון בשאלה הזו השבוע לאור מחלוקת ראשונים מעניינת על הסיבה שבגינה 'זוכה' פרעה לעונש של עשרת המכות.


Jan 15, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת שמות - הסתכנות בשביל להציל אחרים, מאת הרב ישי יסלזון

דרך דיבורו של הקב"ה למשה לפני ירידתו למצרים, נדון בשאלה ההלכתית המרתקת האם אדם חייב לסכן את עצמו בשביל...


Jan 8, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת ויחי - קניין כיבוש, מאת הרב ישי יסלזון

יעקב אבינו מעיד שהוא לקח מיד האמורי את שכם בחרבו ובקשתו, כיצד קניין כזה עוזר? מדוע כיבוש מלחמה מזכה את הכובש בקרקע אותה...


Jan 1, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת ויגש - אחריותו של יעקב על 'מות' יוסף, מאת הרב ישי יסלזון

אדם שנשלח להעברת סחורה ונתפס במכס כשהסתבר שהסחורה גנובה, שליח שנפל מגשר תוך כדי שליחותו, בן שאביו שלח...