Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 17, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת פנחס - תפילת מוסף, מאת הרב ישי יסלזון

קרבנות המוספים שבפרשתנו יביאו אותנו היום לעסוק בייחודיות של תפילת מוסף על פני תפילות אחרות. בנוסף נעמוד על ההבדל בין הקרבנות שבפרשתנו לקורבנות אחרים שמגיעים במועדים.