Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Dec 23, 2011

 

ימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל - חנוכה תשע"ב #08 - רב שיח: בין הנהגה תורנית להנהגה ציבורית, עם הרב דוד בלוך, ישיבת "נהורא" וממייסדי הנח"ל החרדי, הרב יצחק לוי, שר וחבר כנסת לשעבר, ד"ר יהודה בן מאיר, חבר כנסת לשעבר, מנחה: הרב ד"ר קלמן נוימן
דברי סיום: הרב עזרא ביק