Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Apr 4, 2019

ביום בו מלאו עשר שנים למלחמת שלום הגליל, התקיימה בישיבה תפילה להשבת נעדרי המלחמה, שבתוכם תלמיד הישיבה זכריה באומל, אל חיק משפחותיהם. פתח את המעמד הרב אהרן ליכטנשטיין בתיאור הגעגועים הרבים והכאב הגדול הכרוכים בפרידה הארוכה מזכריה, תוך הזכרת תכונותיו ומעלותיו, והתקווה לחזרתו במהרה. לצערנו אין לנו הקלטה של אותה שיחה.

חשבנו לנכון להעלות מחדש הקלטה זו - במלאות שלושים שנה להיעדרותו של תלמידנו זכריה באומל חלק 1: הרב משה ליכטנשטיין, אל"מ (מיל.) בנצי גרובר.

יהי זכרו ברוך.