Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 1, 2012

ימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל - חנוכה תשע"ב #10 - הרב ברוך גיגי: דרכי הנהגת הקהילה כמרכיב משמעותי בפסיקה