Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 29, 2015

יסודות הלכתיים בתפילת שחרית #14 - מעמד ונוסח בתפילה בלחש, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נעיין בשני מרכיבים מהם עשויה תפילת העמידה - נוסח התפילה ועצם העמידה לפני השם, וכיצד מרכיבים אלו משפיעים על סידור הברכות ואופיין