Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 19, 2015

יסודות הלכתיים בתפילת שחרית #21 - חזקת שליח ציבור, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נדון בשאלה מעשית הטורדת את מנוחתם של בתי כנסת רבים - האם ניתן לסלק חזן שהחזיק להיות שליח ציבור בתפילה מסויימת? נסקור את יסודותיה של החזקה במצוות ונבחן את דעות הפוסקים בשאלה רגישה זו