Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 26, 2015

יסודות הלכתיים בתפילת שחרית #22 - חיוב הפרדה בתפילה, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נעסוק בחיוב ההפרדה, או המחיצה, בבית הכנסת בעת התפילה. נבחן את מקור הדין ב'תיקון הגדול' שנעשה בבית המקדש, נעיין בתקפו מן התורה או מדברי חכמים, ונסקור את מחלוקת הראשונים בטעמה של ההפרדה ותוצאותיה