Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 20, 2013

הכל הולך אחר החיתום - קריאה במגילת אסתר פרק י, מאת ד"ר יונתן גרוסמן, מחבר הספר: אסתר - מגילת סתרים