Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Dec 24, 2014

ימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל  חנוכה תשע"ה #5, רב שיח: הגיור במדינת ישראל כיום, עם הרב שלמה לוי, הרב יהודה גלעד, הרב עזרא ביק. מנחה: הרב בני להמן. דברי סיום מאת ראש הישיבה הרב ברוך גיגי