Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Dec 25, 2014

יסודות הלכתיים בתפילת שחרית #9 - הפטורים מקריאת שמע, מאת הרב ברוך וינטרוב

בשיעור זה נחלק את סוגי הפטורים מקריאת שמע לשלשה, נדון בנפקא מינות ביניהם, ונבחן כמה מקרי ביניים לגביהם עולה השאלה לאיזו מחלקה לשייכם