Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 23, 2022

פרשת ויקהל | מה עניין שבת למשכן? מפי הרב ישי יסלזון

השבת, המשכן ומה שבניהם

השבת והמשכן קשורים זה בזה בקשר אמיץ הן בפשטי המקראות והן בפרטי ההלכות. בשיעור ננסה להבין על מה נשען קשר זה? מדוע כה חשוב למשה רבינו להדגישו? וכיצד חטא העגל קשור לכך?