Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 9, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת נצבים-וילך - ילדים בתפילה, מאת הרב ישי יסלזון

דרך עיון בחובת הבאת הקטנים למעמד ההקהל, ננסה לבחון את שאלת הבאת  ילדים קטנים לבית הכנסת - מדוע יש עניין להביאם? מה המקור לזה? וממה צריך להישמר.