Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 24, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת חקת - קדושת ירושלים ומקום המקדש בימינו, מאת הרב ישי יסלזון

עליה להר הבית היא אחת הסוגיות הבוערות היום. בשיעור נדון בפן אחד שלה העולה דרך איסור כניסת טמאים למקדש המופיע בפרשה. האם האיסור בתוקפו המקורי גם היום כאשר לצערנו בית המקדש לא עומד על תילו? נעמוד על מחלוקת הרמב"ם והראב"ד בשאלה זו ועל ראיותיהם השונות.