Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Apr 18, 2023

כיצד חיים יהודיים מתקיימים לצד העולם המודרני? מה מקורות הרוע בעולם, וכיצד ניתן להתמודד עימו?

שיחה שקיים הרב חיים נבון על פילוסוף, רב, ומנהיג מהחשובים שידעה הציונות הדתית.

*רקע היסטורי קצר שיהווה מסגרת לקורס 
*ההיבטים החשובים והמיוחדים בהגותו של הרב שכדאי ללמוד עליהם לעומק
*המענה של הרב על האתגרים המשמעותיים של האמונה בעת המודרנית אהבתם?

לפרטים על הקורס המלא של מכון ארגמן  courses.argaman.institute