Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 25, 2017

התקדמות רוחנית מתוך צביעות, שיחה לעשרת ימי תשובה תשע"ח מאת הרב עזרא ביק

אחרי המעשים הולך הלב. להיות עניו כלפי עצמך זה פשע לצלם שבו נבראת.