Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 25, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת תרומה - מחצית השקל, מאת הרב ישי יסלזון

שלוש תרומות נאמרו בפרשה שלנו ומהם לומד הרמ"א הלכה למעשה את הלכות זכר למחצית השקל שאנו נוהגים לתת בערב פורים. לקראת ימ"ח הפורים ננסה קצת לעמוד על המקור והיסוד של מנהג זה ולגעת גם בכמה הלכות למעשה - כמה לתת, מתי לתת, מי מחוייב לתת ועוד.