Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 30, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת צו - הכשרת כלי זכוכית לפסח ובכלל, מאת הרב ישי יסלזון

נפלה טעות קטנה אבל משמעותית בשיעור זה - הרב ישי הוסיף דברי הסבר לתחילת הקובץ - כדי שלא תצא טעות תחת ידו. אתכם הסליחה.

בפרשה אנחנו לומדים על הכשרת הכלים מדם החטאת הבלוע בהם. בפסח הקרוב נאלץ כל אחד להכשיר את הכלים בביתו לבדו, האם ניתן להכשיר כלי זכוכית ע"י הגעלה? מעמדם של כלי זכוכית לא נידון בפירוש בגמרא שהשאירה לראשונים מקום להתגדר בו ואכן כך הם עשו. בסוגיא זו נעסוק בשיעור בעזרת ה'.