Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 20, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת במדבר - בן לויה בפדיון הבן, מאת הרב ישי יסלזון

אני בכור לאמא שבאה ממשפחת לויים, כל ימי תמהתי לעצמי מדוע בן של לויה פטור מפדיון הבן? בשום מקום אחר לא מצאנו שהילד הולך אחרי האמא? בעקבות הפרשה המספרת על מעמד החלפת הבכורות בלויים, אני מנסה לתת לעצמי תשובה.