Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 23, 2015

המצוה השבועית - תצוה: להעלות נר תמיד, מאת הרב יאיר קאהן

באיזה מובן נחשבות נרות המנורה נר תמיד, הלוא המצווה היא להדליקם רק מערב עד בוקר?