Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 29, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת במדבר - שינוי בשבת, מאת הרב ישי יסלזון

הפרשה מתארת את מסע המשכן וכליו. ככל מלאכת המשכן גם מכאן אנו לומדים פרטי דינים חשובים להלכות שבת. אחד מהם הוא הוצאה לאחר יד שמהווה את המקור לדיני שינוי בשבת. נעמוד בשיעור על כמה מפרטי דיני שינוי ועל היחס בין שינוי בשבת לכל התורה כולה.