Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 19, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת שלח - הפרשות חלה קבוצתיות, מאת הרב ישי יסלזון

"הפרשת חלה לרפואת... להצלחת... לזיווג...". פעמים רבות נהגו ישראל קדושים לארגן קבוצות שמקיימות יחד את מצוות הפרשת חלה. בשיעור ניגע בבעיה הלכתית שעולה בהפרשה מעין זו וננסה להציג את הדרך בה ניתן להתגבר עליה תוך עיון בסוגיית עיסה העשויה להיחלק.