Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 23, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 03 הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.

מה זה הדימוי של המרכבה?