Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 19, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 08 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרק א' הלכה ו'

מוצ"ש "כי תשא", כ' באדר (18.3), בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים
ואין מעמידין מלך ולא כוהן גדול--לא גרע, ולא ספר, ולא בלן, ולא בורסי: לא מפני שהן פסולין; אלא הואיל ואומנותן נקלה, העם מזלזלין בהן לעולם. ומשיעשה במלאכה מאלו יום אחד, נפסל.

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד