Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 16, 2023

הקדושה במשנת המשך חכמה 09 | ספירת העומר

מה הפשט של ספירת העומר?

הרב ברוך גיגי יעסוק מידי שבוע ברעיון הקדושה במשנת המשך חכמה ובדרך בה היא מתבטאת בקדושת הזמנים.