Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 30, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 1 בראשית - אור וחישוב אופטי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם האור הבראשיתי יכול לבצע חישוב אופטי?

בשיעור זה נלמד את הסוגיה הראשונה במסכת פסחים, הדנה בנושא משמעות המילה אור. לאחר מכן, נכיר את החישוב האופטי. נקשר את שני התחומים דרך האור כשם עצם/תכונה.