Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 13, 2020

סייבר בהלכה 10: דיני נפשות חלק ג, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

שיעור זה מסכם את הדיון שהחל בשני השיעורים הקודמים. נביא את שיטתו היחודית של היד רמ"ה, ונענה על המקרים השונים שהעלנו.