Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Dec 31, 2019

פרשה ופסיכולוגיה 11 - פרשת ויגש - חיבורי עבר ועתיד בזהות ישראל, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

זהות אישית מתגבשת דרך חיבור בין אירועי העבר לשאיפות לעתיד. בפרשה, בה מתרחש החיבור המיוחל במשפחה, אפשר לראות כיצד יעקב מצליח לאחד את הקרעים וליצור זהות מגובשת בעלת המשכיות. מעקב מדוקדק אחר חילופי השמות יעקב וישראל עשוי ללמד רבות על תהליך זה.