Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Dec 30, 2020

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 11: צו וזרוז אות י' - שיהיה איש פרטי ונבדל לעצמו, מפי הרב אורי יעקב בירן

מה צריך להיות כדי שתהיה לך בחירה חופשית?

על מנת להסביר כיצד האדם יגיע ליכולת לבחור באופן עצמאי, גם מול תאוות העולם הזה, מגיע האדמו"ר מפיאסצ'נה לעסוק באחד מיסודות השקפתו, ההבנה שכל אחד ואחד הוא איש פרטי לעצמו. זו הדרך להתמודד מול תאוות העולם הזה, זו הדרך למצוא את דרכי בעבודת ה', וכפי שמבואר באות י"ב, כך אני אתרום לעולם. הדברים משתלבים עם גישתו החינוכית, כפי שבאה לידי ביטוי בחובת התלמידים.