Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Apr 6, 2022

עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 12: אין עמידה אלא תפילה, מאת הרב ישי יסלזון

אז, למה אי אפשר לשבת בנחת ולהתפלל?

השבוע נעסוק בעמידה שבתפילה. מה המקור לכך שתפילה צריכה להיות בעמידה? מדוע מתפללים דווקא בעמידה? ומה ההשלכות של כך למעשה כאשר אי אפשר לעמוד בשעת התפילה?