Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Aug 19, 2022

הלכות מזוזה #12 - בדיקת המזוזה והסרת מזוזות במעבר דירה, מאת הרב ישי יסלזון

מה עושים עם המזוזות כשעוברים דירה?

נסיים בשתי הלכות פחות מוכרות, אך יחסית מעשיות בדיני מזוזה. הראשונה עוסקת בבדיקת המזוזה. כיצד לבודקה, פעם בכמה זמן ומאיזו סיבה? השנייה אוסרת להוריד מזוזה קיימת וננסה להבין מה טעמה ויסודה.