Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 17, 2023

הלכות כשרות 12: תולעים ג' - תולעים, בריה ובדיקה, מאת הרב ישי יסלזון

באמת אסור לאכול עלים לא בדוקים?

אחרי שדנו בגודל של השרצים האסורים, נכנס לשאלות ההלכתיות בדיני שרצים - האם הם מתבטלים באוכל? מתי נוכל לומר שאין להם גין 'בריה' ועוד.